SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
02/08/2021 10:05:19 SA       

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.928.000 CP (tỷ lệ 7,05%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 690.500 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.237.500 CP (tỷ lệ 6,50%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2021

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.237.500 CP (tỷ lệ 6,50%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.148.500 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.089.000 CP (tỷ lệ 5,60%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/07/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn