Thông báo mời họp và Tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014
SBS - 01/04/2015 1:48:03 CH       

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SBS)

-       Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;

-       Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2015/NQ-HĐQT ngày 05/03/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung sau:

- Thời gian:                07 giờ 30, Thứ Năm, ngày 16/04/2015        

- Địa điểm:                Lầu 2, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8,  Quận 3, TP.HCM          

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/03/2015.

- Nội dung:       

1.     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;

2.     Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán;

3.     Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 và giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

4.     Các nội dung khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2014. Đề xuất phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về SBS trước ngày 13/04/2015 với địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính: Cô Trần Ngọc Hân – Chuyên viên hành chính

Địa chỉ: Lầu 3, Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 6268 6868, Ext: 8755  Fax: (08) 6255 5957

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được cập nhật theo các đường link dưới đây:

  1. Công bố thông tin tổ chức Đại Hội

  2. Chương trình Đại Hội

  3. Giấy ủy quyền

  4. Giấy đề cử

  5. Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết

  6. Phiếu đặt câu hỏi

  7. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

  8. Báo cáo của Ban Điều Hành

  9. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

10. Tờ trình v/v kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 và giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2015-2019 của HĐQT và BKS

11. Tờ trình về thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

12. Tờ trình về cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động xử lý nợ

13. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

14. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

15. Tờ trình các biện pháp tiếp tục tái cấu trúc Công ty

16. Thông tin ứng viên HĐQT, BKS

17. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội

Thông báo thay cho Thư Mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng,

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật