SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
21/01/2022 12:00:00 SA       

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Hà Thị Thu Hồng

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.490.000 CP (tỷ lệ 15,39%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 665.500 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.824.500 CP (tỷ lệ 14,86%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/01/2022

 

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật