SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn_10.11.2021
10/11/2021 12:00:00 SA       

- Tên cổ đông thực hiện giao dich: Lưu Thị Lợi

 

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.000.000 CP (tỷ lệ 7,11%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 2,37%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/11/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật