SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
04/08/2021 4:13:56 CH       

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.667.800 CP (tỷ lệ 5,26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.467.800 CP (tỷ lệ 4,32%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/08/2021

 

 

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật