SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn_08.11.2021
08/11/2021 12:00:00 SA       

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Lưu Thị Lợi

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.018.160 CP (tỷ lệ 18,96%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.018.160 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.000.000 CP (tỷ lệ 12,63%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/11/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật