SBS Công Bố Thông Tin về Biên bản ghi nhận về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
SBS - 29/04/2024 9:42:50 SA       

SBS Công bố thông tin Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

Tổng số cổ động vào thời điểm chốt danh sách (25/03/2024) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 19.973 cố đông đại diện cho 146.607.600 cổ phần.  Tính đến 09 giờ 31 phút ngày 29/04/2024, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 05 cổ đông, đại diện cho 7.335.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, theo quy định tại khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cổ phần Chứng khoán SBS. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật