SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
23/07/2021 1:39:47 CH       

- Tên cổ đông thự hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

 - Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.933.800 CP (tỷ lệ 10,21%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.433.800 CP (tỷ lệ 9,03%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/07/2021

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.433.800 CP (tỷ lệ 9,03%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 239.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.194.800 CP (tỷ lệ 8,84%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/07/2021

 

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.194.800 CP (tỷ lệ 8,84%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.504.200 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.690.600 CP (tỷ lệ 7,65%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/07/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật