SBS Công bố thông tin NQ HĐQT v/v ký hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ
SBS - 13/05/2024 3:34:49 CH       

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS v/v Ký hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ của Công ty như sau:

HĐQT đã thông qua hợp đồng dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (“SBS”) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập của SBS.

Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1. Giá trị hợp đồng dưới 35% Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất của SBS. HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện việc ký hợp đồng cùng các chứng từ, hồ sơ liên quan.

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật