Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc đảm nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
27/12/2017 2:30:43 CH       

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017 với nội dung:
Đồng ý ông Phan Quốc Huỳnh là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 01/01/2018, thay thế cho nguyên Chủ tịch Trần Văn Lân đã nghỉ hưu theo chế độ và:
Đồng ý ông Dương Mạnh Hùng, hiện đang là Tổng Giám đốc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 01/01/2018.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật