Công Bố Thông Tin và Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017
SBS - 06/04/2018 10:11:14 SA       

-       Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;

-       Căn cứ Nghị quyết HĐQT 03/2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 62 68 68 68                   Fax: 028. 39 32 56 65

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm 2017 được tổ chức như sau:

- Thời gian   :           07 giờ 30, Thứ Hai, ngày 23/04/2018      

- Địa điểm   :           Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,  Quận 3, TP.HCM

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/03/2018.

- Nội dung   :          

1.     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;

2.     Các nội dung khác.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2017. Đề xuất phải được lập thành văn bản và được gửi đến SBS chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời đến Quý vị Cổ đông.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vui lòng xem trong các đường link bên dưới:

1.Thông báo tổ chức Đại Hội

2. Chương trình Đại Hội

3. Giấy uỷ quyền

4. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

5. Báo cáo của Ban Điều Hành

6. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

7. Các tờ trình

8.Dự thảo Nghị quyết Đại Hội

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật