SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
SBS - 25/06/2021 12:00:00 SA       

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Mỹ Phượng

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.263.610 CP (tỷ lệ 8,10%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 280.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.983.610 CP (tỷ lệ 7,88%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/06/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật