SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
SBS - 27/05/2021 3:08:28 CH       

 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Mỹ Phượng

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.414.910 CP (tỷ lệ 9,01%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.314.910 CP (tỷ lệ 8,93%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/05/2021

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật