SBS Công Bố Thông Tin Biên bản họp BKS về việc bổ nhiệm Trưởng BKS
SBS - 28/11/2022 12:00:00 SA       

Căn cứ kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và thực tế hoạt dộng của Công ty, sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thống nhất các nội dung:

1) Đồng ý bà Lê Huỳnh Hồng, thành viên Ban Kiểm Soát, đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS kể từ ngày 28/11/2022. 

2) Đồng ý ông Lưu Thanh Hùng, thôi đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, tiếp tục là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS kể từ ngày 28/11/2022.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật