SBS Công Bố Thông Tin về Biên bản ghi nhận họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành
SBS - 24/05/2024 1:45:24 CH       

SBS Công bố thông tin nội dung Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai với nội dung như sau:

Tổng số cổ động vào thời điểm chốt danh sách (25/03/2024) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 19.973 cố đông đại diện cho 146.607.600 cổ phần.  Tính đến 09 giờ 31 phút ngày 24/05/2024, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 03 cổ đông, đại diện cho 13.640.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, theo quy định tại khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật