SBS Công Bố Thông Tin về giao dịch của cổ đông lớn
SBS - 17/12/2020 12:00:00 SA       

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Mỹ Phượng

- Mã chứng khoán: SBS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.614.910 CP (tỷ lệ 8,38%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Không có

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.614.910 CP (tỷ lệ 9,17%)

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/12/2020

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật