SBS Công Bố Thông Tin về Giấy phép cập nhật vốn chủ sở hữu và Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh
SBS - 30/08/2022 4:46:43 CH       

 

Ngày 30/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK ký ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v cập nhật Vốn điều lệ của Công ty và Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thông tin trước khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 1.266.600.000.000 (Một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm triệu) đồng

Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thông tin sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu) đồng

Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trân trọng.

 

 

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn